Biofuels Impacts

1 november 2020

Kosten-batenanalyse van biobrandstoffen uit biomassa-afval en -residuen

RDC Environment heeft de economische, sociale en milieueffecten van verschillende soorten geavanceerde biobrandstoffen beoordeeld.

Impact Bio Fuels

Maatschappelijk impact van biobrandstoffen 

De vraag naar geavanceerde of tweede generatie biobrandstoffen, die voornamelijk gebaseerd zijn op biomassaresiduen, neemt toe. Sommige residuen hebben echter al een functie in de economie.

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) wilde zich dan ook kunnen uitspreken over de maatschappelijke relevantie van het gebruik van biomassaresten voor biobrandstoffen.

OVAM gaf daarom aan RDC Environment de opdracht om op basis van een levenscyclusanalyse en een socio-economische analyse te onderzoeken of het gebruik van reststromen van biomassa voor biobrandstoffen opportuun is.

 

Een methodologische ontwikkeling

Eerst werd een passend beoordelingskader ontwikkeld: de relevante indicatoren voor de beoordeling van milieueffecten werden vastgesteld, evenals de methode om aan elke indicator een gewicht toe te kennen en rekening te houden met andere maatschappelijke effecten.

 

Kosten-batenanalyse van biobrandstoffen

Het beoordelingskader werd vervolgens toegepast op 4 afvalstromen als casestudies:

  1. resten van maïskorrels (stengels, kaf);
  2. houtkapresten;
  3. de houtachtige fractie van groenafval;
  4. post-consument houtafval (A-hout).

De 3 bestudeerde productieprocessen voor biobrandstoffen zijn:

  • Voorbehandeling van biomassa gevolgd door vergisting tot alcohol (ethanol), een typisch proces voor gewasresten;
  • Vergassing van biomassa gevolgd door synthese tot vloeibare of gasvormige brandstof (Fischer-Tropsch-diesel, methanol, methaan), of fermentatie van het syngas (tot ethanol); typisch proces voor vrij zuivere houtfracties;
  • Liquefactie van biomassa (flash pyrolyse, thermokatalytische reforming) gevolgd door verdere raffinage ter verbetering van de brandstofkwaliteit, hetgeen kan gebeuren door co-processing in bestaande olieraffinaderijen.