Duurzaamheidsanalyse

De evaluatie van de drie pijlers
van duurzame ontwikkeling

Uw wensen

Wilt u de milieu-, economische en menselijke effecten van uw project meten?

Wilt u uw sociale en milieu-impact te gelde maken?

Externe effecten
Sommige effecten van menselijke activiteiten op de samenleving zijn niet begrepen in de kosten van producten en projecten (milieueffecten of -baten, aan de consument verleende diensten, overlast, enz.): dit zijn externe effecten. Regelgeving, belastingen en overheidssteun zijn erop gericht de externe effecten van de particuliere sector om te zetten in een last op hun financiële balans: dit wordt internalisering genoemd. Het meten en monetariseren van uw externe effecten is dus een manier om alle bijkomende kosten en baten van uw activiteiten voor de samenleving in kaart te brengen, de risico's in te schatten die op uw activiteiten wegen in verband met veranderingen in het overheidsbeleid, en de voordelen voor de samenleving te waarderen om nieuwe kansen te kunnen grijpen.
Monetarisering
Monetarisering van sociale en milieu-effecten is de uitdrukking van deze effecten in een gemeenschappelijke monetaire eenheid, die de equivalente hoeveelheid welvaart weergeeft die aan de mens wordt verschaft of onttrokken door eenzelfde hoeveelheid geld. Het doel van monetarisering is vergelijkingen en afwegingen te maken tussen verschillende milieu- of sociale vraagstukken en tussen milieu- en sociale vraagstukken en economische overwegingen. Er worden verschillende monetaire waarderingsmethoden gebruikt om de monetaire waarde (of sociale kosten) van milieu- en sociale effecten te schatten. Deze methoden, die wij in onze studies gebruiken, worden opgesomd in de ISO:14008 norm.

DUURZAAMHEID EVALUEREN

RDC Environment helpt u bij het evalueren van de impact van uw organisatie of uw producten op de drie pilaren van duurzame ontwikkeling. De duurzaamheid analyse of kosten-batenanalyse kan hiervoor worden gebruikt:

1

voordat de beslissing wordt genomen om de risico’s en kansen van een project, een product of een overheidsbeleid te evalueren, een keuze te maken uit verschillende scenario’s, deze te verbeteren en de publieke een keuze te maken uit verschillende scenario’s, deze te verbeteren en de publieke of particuliere beslissing te sturen,

2

nadat het besluit is genomen, om de verkregen resultaten te evalueren en na te gaan of de eerder gestelde doelen zijn bereikt,

3

stimulerende en efficiënte mechanismen voor steun, subsidie of belasting ten behoeve van het milieu vast te stellen.

Onze expertise

Ons team van ingenieurs en economen staat overheden en de particuliere sector bij in het uitvoeren van duurzaamheidsanalyses, ook wel sociaal-economische analyses of kosten-batenanalyses genoemd (ISO 14007), met behulp van:

  • levenscyclusanalyse (ISO 14040/44) en de monetarisering
    van milieueffecten (ISO 14008),
  • economische evaluatie: kosten-batenanalyse,
  • sociale evaluatie: kwantificering van banen, gevolgen voor de menselijke
    gezondheid en alle andere effecten op de mens.

 

RDC Environment heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de ISO 14008 norm – Monetaire evaluatie van milieueffecten en gerelateerde milieuaspecten.

 

RDC Environment heeft, in samenwerking met Bo Weidema, een referentiemethode ontwikkeld voor het monetariseren van effecten op grondstoffenschaarste, gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Resources.

NETWERK

RDC Environment is lid van:

echa-logo

Het NERSAP netwerk

bijeenbrengen van professionals die zich bezighouden met sociaal-economische analyse (SEA) en alternatieven analyse in het kader van de uitvoering van de Europese REACH-verordening betreffende chemische stoffen

Capitals Coalition

Onze referenties

Ons laatste nieuws

icon_contact

Contacteer ons

Telefoonnummer : +32 (0) 2 420 28 23

contact@rdcenvironment.be

Gustave Demeylaan 57 – 1160 Brussel

Stuur ons een bericht